english version polska wersja

W ??wiadomo??ci spo??ecznej funkcjonuje jedynie zawód agenta ubezpieczeniowego, co wynika z powszechnego zwyczaju zawierania ubezpiecze?? ??yciowych za po??rednictwem przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych. Broker Ubezpieczeniowy stoi po drugiej stronie barykady – w negocjacjach ubezpieczeniowych reprezentuje interesy klienta. Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna lub prawna, która za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego) i wpisaniu na list? brokerów wykonuje dzia??alno??? brokersk? (art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o po??rednictwie ubezpieczeniowym - Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154). Broker ubezpieczeniowy jest niezale??nym po??rednikiem ubezpieczeniowym, wykonuj?cym czynno??ci w imieniu lub na rzecz klienta, polegaj?ce mi?dzy innymi na zawieraniu lub po??redniczeniu w zawarciu umowy ubezpieczenia. Reprezentuje interesy ubezpieczeniowe klienta, identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpiecze??, uczestniczy w zarz?dzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody), administruje umowami ubezpieczenia (polisami ubezpieczeniowymi). Broker podlega obowi?zkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialno??ci cywilnej (zawodowej) z tytu??u wykonywania dzia??alno??ci brokerskiej. Wspó??praca z brokerem pozwala przedsi?biorstwu zaoszcz?dzi? czas, daje tak??e pewno??? kompleksowej obs??ugi obejmuj?cej ca??y czas trwania umowy ubezpieczeniowej. Mimo tych oczywistych zalet brokerzy ubezpieczeniowi nie s? powszechnie znani. Nic w tym dziwnego: na ??lad Brokera trafi tylko ten, kto b?dzie go szuka??.

2009 © Ubezpieczeniowe Przedsiębiorstwo Brokerskie UNIA
Webdesign - rychlak.pl