english version polska wersja

Oferujemy kompleksowe us??ugi w zakresie zapewnienia maksymalnej, skutecznej ochrony ubezpieczeniowej klientowi. Nawi?zuj?c wspó??prac? z nami, udzielaj?c nam pe??nomocnictwa, zyskujecie Pa??stwo pewno??? i?? zawi??y ??wiat ubezpiecze??, terminologii nie sprawi ??e niepotrzebnie przep??acicie za nie wystarczaj?ce ubezpieczenie. Przeprowadzimy przetarg na wybór ubezpieczyciela, stworzymy Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zgodnie z Waszymi potrzebami, odci???ymy Was bior?c na siebie ca??a prac? zwi?zan? z dokumentami, b?dziemy sta? na stra??y Waszym interesów i co wi?cej, bierzemy za to pe??n? odpowiedzialno???.

2009 © Ubezpieczeniowe Przedsiębiorstwo Brokerskie UNIA
Webdesign - rychlak.pl